Kabızlık Nasıl Tedavi Edilir | KABIZLIK.gen.tr | kabızlık , kabızlı?ın nedenleri , kabızlık tedavisi , kabız yapan besinler , kabızlı?a iyi gelen besinler

Kabızlık Nasıl Tedavi Edilir

Kabızlı?ın tedavisine ba?lanmadan önce kabızlı?a neden olan etkenler tanınmalı, kabızlı?ın süresi ve a?ırlık derecesi üzerinde tam bir kanaata
varılmalıdır. Kabızlık tedavisinde;

a) Nedenin tesbit edilip, mümkünse ortadan kaldırılması,
b) Barsak hareketlerinin artırılması ve düzenli dı?kılama sa?lanması ile ?ikayetlerin ortadan kaldırılması,
c) Cerrahi müdahaleler ile barsak bo?altımının kolayla?tırılması ya da dı?kılamayı engelleyen durumların giderilmesi,
d) Kabızlık komplikasyonu olarak ortaya çıkan hastalıkların giderilmesi amaçlanır.

Bu süreç içinde hastanın psikolojik yapısı de?erlendirilir ve destek sa?lanır. Kabızlı?ın nedeni olarak kalın barsa?ın kendisinde do?u?tan gelen ya da sonradan olu?an yapısal bozuklu?un tesbit edilmesi genellikle cerrahi bir müdahaleyi gerektirmektedir. Tedavinin geciktirilmesi bebek ve çocuklarda geli?me gerili?ine, yeti?kin ya?larda ise muhtemelen bir cerrahi giri?im için cerrahi rizikonun artmasına sebep olur. Ani ortaya çıkan kabızlıklar genellikle a?rılı ve bazı benzer bulgularla seyreder. Kalın barsakta gaitanın geçi?ini engelleyen bir hastalı?a ba?lı olabilir ve bu hastalı?ın acilen tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. Cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyulabilir. Ruhsal de?i?imlere, bazı di?er hastalıklara benzer olarak ve tedavi için kullanılan ilaçların yan etkisi olarak da akut kabızlık görülmektedir. Kısa süreli kabızlıklar barsa?ı bo?altan ilaçlardan fayda görmektedir, uzun sürmesi halinde barsakta kalıcı de?i?ikliklere neden olmasını engellemek için hastalar tedavi programına alınır. Kalıcı de?i?iklikler bebek ve çocuklarda daha kısa sürede ortaya çıktı?ından dikkatli davranmak gerekmektedir.

Yava? ortaya çıkan kabızlık bazı kronik hastalıklara benzer olabildi?i gibi, tespit edilebilen bir nedene ba?lı olmadan da görülebilmektedir. Bir ba?ka kronik hastalı?ın tedavisi için kullanılması gereken bazı ilaçlar barsak hareketlerini azaltabilir. Bu nedenle asıl hastalı?ın tedavisinin yanısıra barsak hareketlerinin artırılması ve bo?altımın kolayla?tırılması planlanır. Sinir sisteminin kronik bazı hastalıklarında ya da omurilik yaralanmaları sonucunda barsak sinir a?ı sisteminde tahribatla birlikte ortaya çıkan ve barsak hareketlerinde ileri derecede azalma bulunan kabız hastalar için özel tedavi programları geli?tirilmi?tir. Kalın barsak tembelli?i olan hastaların büyük bir kısmı düzenli uygulanan tedavi programlarından yarar görmektedir. Çok az bir kısmı için cerrahi bir giri?im gerekli olmaktadır. Dı?kılama fonksiyonu bozulmasında "bio-feedback" tedavisinden fayda görülebilir. Fakat pelvik tabanda yapısal de?i?iklikler ortaya çıkmı? ise cerrahi giri?im planlanmalıdır.

Kabızlık Tedavi Programları

1) Beslenmenin düzenlenmesi, barsa?ın normal çalı?masını sa?layacak lifli gıda alınması ve beslenme zamanının günün aynı saatlerinde olmasının sa?lanması,
2) Egzersiz yapılması, karın kası adalelerini güçlendirecek ve kalın barsak çalı?masını sa?layacak fiziksel egzersiz yapılması,
3) Tuvalet terbiyesi, sabah kahvaltısından hemen sonra tuvalettte 15 dakika dı?kılama yaparmı? gibi egzersiz yapmak, kısa zamanda kalın barsaklar için yeni bir dı?kılama ritmi olu?turacaktır.
4) Laksatif ilaç kullanımı, gerekti?i zaman yumu?atıcı ya da söktürücü ilaç kullanılmasıdır.

Laksatif İlaçlar ?u gruplarda incelenir :

a) Maden tuzu yapısında olan ilaçlar,
b) Osmotik etki gösteren ilaçlar,
c) Kitle etkisi gösteren ilaçlar,
d) Kaydırıcı olan ilaçlar,
e) Lavman tatbiki,
f) Fitil kullanımı,

5) Barsak hareketlerini artıran ilaçlar; sinir uyarılarını ve adelelerin çalı?masını düzenler.

6) Biofeedback uygulama; pelvik taban kaslarının fizyoterapisi ve bozulmu? rektoanal fonksiyonları yeniden düzenleyecek aletli egzersizler; daha çok anorektal disfonksiyonlarda yararlı oldu?unu belirten çalı?malar mevcuttur, fakat yararlılı?ı tartı?malıdır.

7) Anismus tedavisi; makatın fazla kasılmasını ve kramp olu?masını engellemek amaçlıdır.

8) Enflamatuar hastalıkların tedavisi; iltihabi hastalıkların engellenmesi ve tedavi edilmesidir.

9) Cerrahi tedaviler, ameliyatla rahasızlıkların giderilmesi ve fonksiyonların düzeltilmesi; hemoroid, anal fissür ameliyatları, sifinkter tonusunu azaltan ameliyatlar, pelvik tabanın cerrahi olarak düzeltilmesi, kısmi kolon rezeksiyonu, tüm kolon rezeksiyonu gibi.


Etiketler : kabızlık , kabızlık hakkında , kabızlık nedir , konstipasyon , konstipasyon hakkında , kabızlık nasıl olu?ur , kabızlık tedavisi , kabızlı?ın çözümü , konstipasyon tedavisi , konstipasyon tedavisi hakkında , konstipasyon tedavi yöntemleri , kabızlık tedavi yöntemleri , kabızlıkta cerrahi uygulamalar , kabızlıkta cerrahi tedavi , kabızlıkta cerrahi tedavi yöntemleri , kabızlıkta cerrahi uygulamalar ,

Yorumlar


Yorum Yap

İlgili Son 10 Haber

(c) 2008-2012 Her Hakkı Saklıdır
KABIZLIK.gen.tr - ( kabızlık , kabızlı?ın nedenleri , kabızlık tedavisi , kabız yapan besinler , kabızlı?a iyi gelen besinler )